English

中级专业技术职务

当前所在位置: 中心首页 - 教学科研团队 - 教学科研人员 - 中级专业技术职务 - 正文

张华

日期:2019年12月12日 编辑:周老师 点击:

研究方向:基于3D生物纳米材料及质谱检测的液体活检,快速诊断

联系方式:huaz@scu.edu.cn

2008年本科毕业于复旦大学材料科学系,2013年于美国加州大学洛杉矶分校获得材料科学与工程博士学位。在Angewandte Chemie,Nano letters,Energy & Environmental Science发表多篇论文,引用次数超过1000次。

部分发表论文:

1. Zhang, H*.; Zhong X*.: Shaw, J. C*.: Liu, L.: Huang, Y.; Duan, X. F.Energy Environ. Sci.,2013, 6: 2621IF 29.518

2. Zhang, H.; Li, Y. J.; Ivanov, I. A.; Qu, Y. Q.; Huang, Y.; Duan, X. F.Angew. Chem.-Int. Edit.,2010, 49(16):2865IF 11.994

3. Zhong X*.,Zhang, H*.; Liu, Y., Bai, J. W., Liao, L., Huang, Y.; Duan, X. F.ChemSusChem,2012, 5: 177 IF 7.226

4.Zhang, H.; Li, Y. J., Lin, Y. C., Huang, Y.; Duan, X. F.Nanoscale,2011, 3(3): 963IF 7.367

5.Zhang, H.; Xu, D; Huang, Y.; Duan, X. F.Chem. Comm.,2011, 47: 979

6. X Zhong, B Papandrea, Y Xu, Z Lin,H Zhang,Y Liu Huang, Y.; Duan, X. F. Nano research, 2017 IF 8.893

7. Chiu, CY.; Wu, H.; Yao Z. Y.; Zhou, F.;Zhang, H.: Ozolins, V. and Huang, Y. ,J. Am. Chem. Soc.,2013, 135(41): 15489IF 13.858

8. Huang, X. Q.; Chen, Y.; Chiu, CY.;Zhang, H.: Xu, Y. X.; Duan, X. F.; and Huang, Y.Nanoscale,2013, 5: 6284 IF 7.367

9. Qu, Y. Q.; Liao, L.; Li, Y. J.;Zhang, H.; Huang, Y.; Duan, X. F.Nano Lett.,2009, 9(12):4539IF 12.712

10.Zhang, H.; Zhou, Y. N.; Sun, Q.; Fu, Z. W.Solid State Science.,2008, 10(9):1166

11.Zhang, H.; Zhou, Y. N.; Wu, X. J.; Fu, Z. W.Acta Phys.-Chim. Sin.,2008, 24(7): 1287

12. Zhou, Y. N.;Zhang, H.; Wu, X. J.; Fu, Z. W.Electronchem.Solid-State Lett.,2008, 11(4): A51

13. Zhou, Y. N.;Zhang, H.; Wu, C. L.; Wu, X. J.; Fu, Z. W.Chin. J. Inorg. Chem.,2007, 23: 1353

14. Zhou, Y. N.; Wu, C. L.;Zhang, H.; Wu, X. J.; Fu, Z. W.Electrochim. Acta.,2007,52(9):3130

15. Zhou, Y. N.;Zhang, H.; Xue, M. Z.; Wu, C. L.; Wu, X. J.; Fu, Z. W.J. Power Sources.,2006, 162: 1373 IF 6.333

16. Xue, M. Z.; Zhou, Y. N.; Zhang, B,; Yu, L,;Zhang, H.; Fu, Z. W.;J. Electrochem. Soc,2006, 153: A2262

17. Zhou, Y. N.; Wu, C. L.;Zhang, H.; Wu, X. J.; Y. N.; Fu, Z. W.Acta Phys.-Chim. Sin.,2006, 22(9): 1111